Valgte hjelpemidler 0

Retningslinjer for etisk handel

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

 


Innledning 

Cantec AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Cantec AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Cantec AS som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Cantec skal kunne dokumentere at leverandøren etterlever retningslinjene. Det kan gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med Cantec AS og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Cantec AS ønsker å kartlegge underleverandør, plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på denne.

Cantec AS tar utgangspunkt i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode i arbeidet med å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene.

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører. 

 

Krav til egen virksomhet 

Cantec AS vil kontinuerlig jobbe for å forbedre policys og rutiner som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.

Cantec AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. 

Cantec AS og leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Krav til forhold i leverdørkjeden 

IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.
 

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) 

1.1.    Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. 
1.2.    Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154) 

2.1.    Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger. 
2.2.    Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid. 
2.3.    Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. 

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 32, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146) 

3.1.    Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med 
i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller; 
ii) minstealder for obligatorisk skolegang, 
med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres. 
3.2.    Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted. 
3.3.    Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid. 
3.4.    Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder. 

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon) 

4.1.    Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet. 
4.2.    Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet. 

5. Brutal behandling 

5.1.    Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser. 

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164) 
6.1.    Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen. 
6.2.    Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere. 
6.3.    Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitær fasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat. 
6.4.    Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitær fasiliteter og rent drikkevann. 

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131) 

7.1.    Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing. 
7.2.    Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren. 
7.3.    Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke. 

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14) 

8.1.    Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer. 
8.2.    Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager. 
8.3.    Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov. 
8.4.    Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover. 

9. Regulære ansettelser 

9.1.    Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttids engasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. 
9.2.    Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. 
9.3.    Læringsprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold. 

10. Marginaliserte befolkningsgrupper 

10.1.    Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av. 

11. Miljø 

11.1.    Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgass utslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning. 
11.2.    Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes. 

2. Korrupsjon 

12.1.    Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner,

13. Dyrevelferd (Anbefalt tillegg avhengig av medlemmets virksomhet)

Se Ressursdokument; Dyrevelferd og retningslinjer for etisk handel med forslag til formulering, lenker til ressurser og eksempler fra andre medlemmer

14. Ledelsessystem hos leverandører (anbefalt tillegg for alle virksomheter og bransjer)

Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. Cantec AS understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:
•    Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet 
•    Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon 
•    Leverandøren skal innhente samtykke fra Cantec AS før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd 
•    Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av Cantec AS blir produsert. 
Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema skal den høyeste standarden alltid gjelder.

Cantec AS sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger innebærer å kartlegge mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.
Cantec AS sin rapport kan du lese her.

 

Elretur   alt   alt